Lähima erakonna arvutamine
Valijakompass näitab erakondade ja kasutajate seisukohtade omavahelist kokkusobivust. Tulemuste tõlgendamise lihtsustamiseks väljendatakse neid kattuvuse protsentides. 0% näitab, et erakonna ja kasutaja eelistused ei kattu üldse, 100% näitab, et need kattuvad täielikult.
Tehniliselt kasutame kokkusobivuse arvutamiseks nn „Manhattani (või city-block) kaugust“, mis väljendab, kui lähedal on kaks vastavat punkti üksteisele n-mõõtmelises ruumis.
Valijakompassi keskmes on rida poliitilisi või poliitikaga seotud lühiväiteid, mille kohta on võimalik seisukohta võtta. Näiteks pakub Valijakompass kasutajatele võimalust võtta seisukoht väite „Suuremat palka teenivate inimeste tulumaksumäär peaks olema kõrgem" suhtes. Kasutajad saavad valida järgmiste vastusekategooriate vahel: "Nõustun täielikult", "Pigem nõustun", "Neutraalne", "Pigem ei nõustu" ja "Ei nõustu üldse". Valijakompass võimaldab kasutajatel valida ka võimaluse "Seisukoht puudub". 
Kattuvuse arvutamiseks teisendasime esmalt kasutajate antud vastused numbriteks, kasutades järgmist võtit:

Ei nõustu üldse = 0
Pigem ei nõustu = 25
Neutraalne = 50
Pigem nõustun = 75
Nõustun täielikult  = 100

Samad väärtused anti erakondade poolt võetud seisukohtadele. Seejärel arvutasime kasutaja ja erakonna seisukohtade vahelise kauguse iga väite osas ning lõpuks keskmise kokkulangevuse protsendi kõigi 35 väite peale kokku.

Ühemõõtmeliste graafikute arvutamine
Igal avaldusel võib olla mingi mõju mingile ühemõõtmelisele graafikule. Tulemuslik mõju on määratletud väärtustega: 1 (positiivne polaarsus), -1 (negatiivne polaarsus). Positiivne polaarsus tähendab, et ainult positiivsed vastused (75-100) suurendavad väärtust ja negatiivne polaarsus tähendab, et ainult negatiivsed vastused (0-25) suurendavad saadud väärtust. Väiteid, mille polaarsus on 0, ei võeta ühemõõtmelises arvutuses arvesse.
Tulemuslik väärtus kõigi vastatud küsimuste kohta võib erakonna või kasutaja puhul varieeruda vahemikus 0-100, kus 100 tähendab täielikku nõusolekut.
Näiteks kui viis väidet on seotud ühemõõtmelise graafikuga "Keskkond", kusjuures esimene on mõõtme puhul polaarsusega -1 ja ülejäänud neli on polaarsusega 1, peab kasutaja vastama esimesele väitele "Ei nõustu üldse" ning ülejäänud neljale "Nõustun täielikult", et saada Keskkonna-mõõtme maksimaalne punktisumma (st et ta paigutuks majanduskasvu ja keskkonnakaitse dimensiooni paremasse (keskkonnakaitse) otsa).
Järgnevas loetelus on dokumenteeritud, kuidas väited rühmitati, et arvutada paigutused kuuel ühemõõtmelisel graafikul.

EUROOPA LIIT: ROHKEM RAHVUSLIKKU AUTONOOMIAT (-) vs. ROHKEM EUROOPA INTEGRATSIOONI (+)
Euroopa Liidu liikmelisusest on Eestile rohkem kasu kui kahju (+)
Euroopa Liit peaks karistama liikmesriike, mis rikuvad ühiselt kokkulepitud reegleid (+)
Euroopa Liit peaks loobuma liikmesriikide ühehäälsuse põhimõttest välispoliitiliste otsuste tegemisel (+)

KESKKOND: SUUREM RÕHK MAJANDUSKASVULE (-) vs. SUUREM RÕHK KESKKONNAKAITSELE (+)
Eesti peaks loobuma rohepöörde eesmärkidest (-)
Põlevkivi kasutamine elektri tootmiseks tuleks lõpetada võimalikult kiiresti (+)
Senisest enam tuleks keskenduda jalakäija- ja rattasõbralikuma linnaruumi arendamisele, isegi kui see muudab autoga liiklemist keerukamaks (+)
Eesti metsa aastaseid raiemahtusid tuleks vähendada (+)
Heitgaaside mahu kontrolli all hoidmiseks peavad kütuseaktsiisid olema kõrgel tasemel (+)

DEMOKRAATIA: ILLIBERAALNE DEMOKRAATIA (-) vs. LIBERAALNE DEMOKRAATIA (+)
Rahval peaks olema õigus kohtunikke valida (-)
Vähemuste põhiõigused peavad olema tagatud, isegi kui see tähendab rahva enamuse tahte vastu minemist (+)

RAHVUSVÄHEMUSTE INTEGRATSIOON: LEEBEM INTEGRATSIOONIPOLIITIKA (-) vs. RANGEM INTEGRATSIOONIPOLIITIKA (+)
Nõukogude-aegsete mälestusmärkide riigipoolne teisaldamine on õigustatud ka siis, kui kohalik elanikkond seda ei toeta (+)
Eesti peaks võimalikult kiiresti minema üle täielikult eestikeelsele haridusele (+)
Eestis elavatele Venemaa ja Valgevene kodanikele peab jääma õigus hääletada kohalike omavalitsuste valimistel (-)
Kõik Eestis töötavad inimesed peavad olema seadusega kohustatud õppima eesti keelt (+)
Eesti kodakondsuse andmist tuleb lihtsustada (-)

REGIONAALARENG: VÄHEM RÕHKU ÜHTLASELE REGIONAALERENGULE (-) vs. ROHKEM RÕHKU VÕRDSELE REGIONAALERENGULE (+)
Maksudega kogutud rahast peab senisest suurem osa minema kohalike omavalitsuste eelarvesse (+)
Rohkem riigiasutusi peaksid kolima Tallinnast erinevatesse Eesti maakondadesse (+)
Ühtlase regionaalarengu huvides tuleks vaesemaid Eesti piirkondi aidata järele rikkamate arvelt (+)

UKRAINA SÕDA: EESTI ENNEKÕIKE (-) vs. ROHKEM ABI UKRAINALE JA UKRAINLASTELE (+)
Ukraina põgenike riiki saabumist peaks oluliselt rohkem piirama (-)
Eesti peaks jätkama suuremahulise majandusliku abi andmist Ukrainale (+)

Kasutajad peaksid teadma, et ühemõõtmelised graafikud on illustratiivne vahend, mis annab ülevaate erakondadest ja nende seisukohtadest ainult nende konkreetsete dimensioonide kohta.

Poliitiline maastik
Poliitiline maastik põhineb samasugustel eeldustel nagu ühemõõtmelised graafikud, kuid läheb sammu võrra kaugemale. Nimelt, kui ühemõõtmelised graafikud kujutavad poliitilist spektrit kuue eraldi mõõtmega, siis poliitiline maastik vähendab veelgi poliitika keerukust ja pakub ainult kahte peamist mõõdet: majanduslikku ja kultuurilist dimensiooni.
Mõlemad mõõtmed ulatuvad nullist sajani. Selleks, et määrata kandidaatide ja kasutajate positsioon selles kahemõõtmelises ruumis, peame arvutama nende vastavad koordinaadid X- ja Y-teljel.
Poliitilise partei esialgne positsioon teljel on 50% (neutraalne). Erakonna positsioon teljel arvutatakse kõigi vastava mõõtme alla määratud väidete põhjal, kasutades sama valemit nagu ühemõõtmeliste graafikute puhul. Väiteid, mille polaarsus on 0, ei võeta maastikumõõtme arvutamisel arvesse. 1 nihutab positsiooni teljel positiivsele poole ja -1 negatiivsele poole.
Poliitilise maastiku kujutamine põhineb eeldusel, et enamikus poliitilistes süsteemides saab kodanike ja erakondade arvamusi üksikute teemade kohta koondada piiratud arvu dimensioonide alla. Kasutajale pakutavas graafilises esituses on erakondade (ja kasutaja) positsioon igal teljel arvutatud kõigi mõõtmega seotud väidete positsioonide aritmeetilise keskmisena.
Selliste keskmiste arvutamine mõlemal teljel sõltub a priori kaalutlustest nii selle osas, millisesse dimensiooni küsimus kuulub, kui ka selle osas, milline on vastava küsimuse polaarsus antud dimensiooni osas.
Vastavalt Eesti poliitilise ruumi hoiakute struktuurile määrasime väited kahele dimensioonile vastavalt järgmisele tabelile:

MAJANDUSLIK DIMENSIOON: VASAK (-) vs. PAREM (+)
Soolise palgalõhe vähendamine Eestis nõuab riigi jõulist sekkumist (-)
Tööjõumaksude alandamiseks tuleks kehtestada kinnisvaramaks (-)
Suuremat palka teenivate inimeste tulumaksumäär peaks olema kõrgem (-)
Eestis tuleks langetada toiduainete käibemaksu, isegi kui see vähendab riigieelarve tulusid (-)
Tervishoiusüsteemis peaks panema suurema rõhuasetuse indiviidi isiklikule vastutusele (+)
Ühtlase regionaalarengu huvides tuleks vaesemaid Eesti piirkondi aidata järele rikkamate arvelt (-)
Heitgaaside mahu kontrolli all hoidmiseks peavad kütuseaktsiisid olema kõrgel tasemel (-)

KULTUURILINE DIMENSIOON: LIBERAL (-) vs. KONSERVATIIVNE (+)
Kuritegevuse vähendamisel on rohkem abi karistuste karmistamisest kui ennetamisest ja rehabilitatsioonist (+)
Samasooliste kooselu seadustamine oli õige otsus (-)
Kergete narkootiliste ainete isiklikuks tarbeks kasutamine tuleks seadustada (-)
Aborditegemise õigusi Eestis tuleks piirata (+)
Eesti peaks lihtsustama välistööjõu sissetoomist (-)
Kõik Eestis töötavad inimesed peavad olema seadusega kohustatud õppima eesti keelt (+)
Eesti kodakondsuse andmist tuleb lihtsustada (-)
Soolise palgalõhe vähendamine Eestis nõuab riigi jõulist sekkumist (-)

Nii kasutaja enda positsioon kui ka erakondade positsioonid esitatakse kasutajale kahemõõtmelises ruumis. Pange tähele, et see visualiseerimine ei mõjuta "Kokkusobivus erakondadega" skoori. Samuti on kompassi kaasatud viis väidet, mis ei puuduta ühtki kahest poliitikamaastiku mõõtmest ega ühtki kuuest ühemõõtmelisest mõõtmest; seega aitavad need kaasa erakondade kokkulangevuse protsendi arvutamisele, kuid ei mõjuta muid visualiseerimisvahendeid.

Vali variant

Vali üks võimalikest variantidest