Kasutustingimused
Platvorm Valijkompass on avalik ja poliitiliselt täiesti sõltumatu erakondade profiilianalüüsi veebileht, mis on kättesaadav aadressil: https://euandi2019.eui.eu/survey/ee/valijakompass2023 (eestikeelne versioon), https://euandi2019.eui.eu/survey/en/valijakompass2023 (ingliskeelne versioon) ja https://euandi2019.eui.eu/survey/ru/valijakompass2023 (venekeelne versioon). Selle eesmärk on pakkuda valijatele teenust Eesti parlamendivalimisteks 2023, suurendades erakondade seisukohtade läbipaistvust.
Firenzes asuv Euroopa Ülikool-Instituut (EUI) on koostöös Johan Skytte poliitikauuringute instituudi (Tartu Ülikool) ja Eesti Rahvusringhäälinguga (ERR) välja töötanud Valijakompassi. Valijakompass on veebipõhine andmebaas, mis on mõeldud inimestele, kes soovivad rohkem teada saada Eesti erakondade poliitilistest profiilidest. Töövahend põhineb 35 väitel, mis käsitlevad asjakohaseid küsimusi seoses 2023. aasta Eesti parlamendivalimistega, hõlmates laia valikut kaasaegseid poliitilisi küsimusi ja poliitilisi väärtusi Eesti poliitikas.
Kasutajatel palutakse end positsioneerida 35 väite osas. Seejärel võrdleb algoritm nende seisukohti Eesti valimistel kandideerivate 8 erakonna seisukohtadega, andes kasutajatele isikustatud hääletussoovituse, mis näitab nende kattuvust poliitilise pakkumisega.
Kasutuskorra lõpus küsitakse kasutajalt, kas andmeid võib kasutada akadeemilise uurimistöö eesmärgil. Seejärel peab kasutaja andma oma selgesõnalise nõusoleku andmete kasutamiseks akadeemilise uurimistöö eesmärgil. Kui ta seda teeb, palutakse tal esitada sotsiaal-demograafilised andmed (sugu, vanus, haridus) ja erakondlikud eelistused (milliste erakondade poolt ta kavatseb hääletada ja milliste erakondade poolt ta ei hääletaks).
Firenzes asuv Euroopa Ülikool-Instituut on veebilehtede https://euandi2019.eui.eu/survey/ee/valijakompass2023, https://euandi2019.eui.eu/survey/en/valijakompass2023 ja https://euandi2019.eui.eu/survey/ru/valijakompass2023 omanik. EUI püüab esitada õiget teavet avaldamise ajal, kuid ei garanteeri teabe täielikkust ja täpsust, samuti ei garanteeri teabe ajakohasust ega usaldusväärsust.
Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse edasi allpool kirjeldatud eesmärkidel. Vastavate andmetöötlustoimingute eest vastutab Robert Schumani Süvauuringute Keskuse direktor, kes tegutseb vastutava töötlejana.
Nende toimingute suhtes kohaldatakse EUI andmekaitsepoliitikat (kättesaadav järgmisel lingil: https://www.eui.eu/About/DataProtection).

Milliseid isikuandmeid me kogume, mis eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil?
Veebisaidil https://euandi2019.eui.eu/survey/ee/valijakompass2023, https://euandi2019.eui.eu/survey/en/valijakompass2023 või https://euandi2019.eui.eu/survey/ru/valijakompass2023 toimuva kasutajasessiooni ajal salvestab veebiserver automaatselt teavet kasutajasessiooni kuupäeva ja kellaaja kohta. Muid andmeid, nt kasutatud veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteem, IP-aadress, ei salvestata. Täiendavat teavet internetilogi andmete salvestamise kohta leiate aadressilt: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies.
Rakendus salvestab ka vastused 35 poliitilisele avaldusele. Kui kasutaja nõustub akadeemilises uurimistegevuses osalema, palutakse tal esitada lisateavet vanuse, soo, haridusliku tausta ja erakondlike eelistuste kohta. Ka need andmed salvestatakse. Ei koguta andmeid, mis võimaldaksid andmeid esitavat kasutajat tuvastada.
Interneti-loogi andmeid ja akadeemilise uurimistegevuse jaoks kogutud andmeid ei salvestata kunagi koos. Selle tulemusena ei saa akadeemilise uurimistöö jaoks kogutud andmeid esitanud kasutajat tuvastada, kasutaja ja akadeemilisel eesmärgil kogutud andmete vahel ei ole mingit seost.

Kellel on juurdepääs teie andmetele ja kellele neid avaldatakse?
Isikuandmeid võivad koguda ainult EUI teenistused ja tegevusega seotud üksused.
Akadeemilise uurimistöö jaoks kogutud andmeid töötleb valijarakenduse eest vastutav akadeemiline meeskond, sealhulgas dr Lorenzo Cicchi (EUI). Andmed tehakse lõpuks kättesaadavaks avatud andmekogus edasiseks analüüsiks.

Kuidas me teie andmeid kaitseme ja kaitseme?
Kõiki kogutud isikuandmeid töötlevad sisemiselt ainult selleks määratud EUI töötajad või esindajad ning neid säilitatakse serverites, mis järgivad EUI turvanõudeid ja -standardeid.
Kui tegevuses osaleb väline töövõtja, salvestatakse kogutud isikuandmed ja kogu üritusega seotud teave välise töötleja arvutis, kes peab järgima samu eeskirju kui teised määratud EUI töötajad ja esindajad.

Kui kaua me säilitame isikuandmeid?
EUI säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eespool punktis 2 nimetatud institutsionaalsete eesmärkide täitmiseks.

Kuidas saate oma andmeid kontrollida, muuta või kustutada?
Kui soovite kontrollida, milliseid isikuandmeid vastutav töötleja säilitab, või pääseda ligi oma EUI institutsioonis säilitatavatele isikuandmetele, neid parandada või kustutada, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga aadressil Erik.Jones@eui.eu. Te saate vastuse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.
Käesoleva privaatsusavalduse kohta võib esitada märkusi aadressil data_protection_officer@eui.eu.

Regressiõigus
Kui te leiate, et teie õigusi, mis tulenevad EUI presidendi otsusest 10/2019, on rikutud, kuna EUI on teie isikuandmeid töödelnud, on teil õigus taotleda läbivaatamist vastavalt eespool nimetatud otsuse artiklile 27.
Sellised taotlused tuleb esitada vastutavale isikule:
Robert Schumani Täiendusuuringute Keskuse direktorile
Euroopa Ülikool-Instituut
Prof. Erik Jones
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I - 50133 Firenze, Itaalia
Erik.Jones@eui.eu
Nendest tuleks samaaegselt teatada aadressil data_protection_officer@eui.eu

Vali variant

Vali üks võimalikest variantidest