A hozzánk legközelebb eső politikai párt kiszámítása
A Volebný kompas applikáció a pártok álláspontja és a felhasználók preferenciái közötti átfedést mutatja meg. Az eredmények értelmezésének megkönnyítése érdekében ez utóbbiakat az átfedés százalékos arányában fejezzük ki. A 0% azt jelzi, hogy egy politikai párt és egy felhasználó preferenciái egyáltalán nem fedik egymást, a 100% pedig azt, hogy teljesen fedik egymást.
Technikailag az átfedés kiszámításához az úgynevezett „Manhattan” vagy „city-block” (háztömb) távolságot használjuk, amely kifejezi, hogy a két adott pont milyen közel van egymáshoz egy n-dimenziós térben.
A Volebný kompas középpontjában egy sor politikai vagy politikai vonatkozású rövid érv – állítás – áll, amelyekkel kapcsolatban állást lehet foglalni. A Volebný kompas például felajánlja a felhasználóknak, hogy foglaljanak állást a következő kijelentéssel kapcsolatban: „A magasabb béreket kereső embereknek magasabb jövedelemadót kellene fizetniük”. A felhasználók a következő válaszlehetőségek közül dönthetnek: „Teljesen egyetértek”, „Hajlok az egyetértésre”, „Semlegesen érint”, „Hajlok az egyet nem értésre” és „Egyáltalán nem értek egyet”. A Volebný kompas applikáció azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a „Nincs véleményem” opciót válasszák.
Az átfedés kiszámításához először a felhasználók által adott válaszokat számokká alakítottuk át a következő kulcs segítségével:

Egyáltalán nem értek egyet = 0
Hajlok az egyet nem értésre = 25
Semlegesen érint = 50
Hajlok az egyetértésre = 75
Teljesen egyetértek = 100

Ugyanilyen értékeket kaptak a pártok által képviselt álláspontok is. Ezután elkezdtük kiszámítani az egyes felhasználók és a politikai pártok álláspontjai közötti távolságot minden egyes állítás esetében, majd az átlagos egyezés százalékos arányát mind a 39 állításra vonatkozóan.

Az egyes dimenziók kiszámítása
Minden kijelentésnek lehet valamilyen hatása egy vagy két dimenzióra. Az eredő hatást értékekkel határozzuk meg: 1 (pozitív polaritás), -1 (negatív polaritás). A pozitív polaritás azt jelenti, hogy csak a pozitív válaszok (75–100) növelik az értéket, a negatív polaritás pedig azt, hogy csak a negatív válaszok (0–25) növelik a kapott értéket. A 0-s polaritású állítások nem szerepelnek az egydimenziós számításban.
A kapott érték egy politikai párt vagy felhasználó összes megválaszolt kérdését tekintve 0 és 100 között változhat, ahol a 100 a teljes egyetértést jelenti.
Például, ha öt állítás tartozik az „Ökológiai” dimenzióhoz, és az első állítás polaritási értéke -1 a dimenzió tekintetében, a maradék négyé pedig 1, akkor a felhasználónak az első állításra „Teljesen nem ért egyet”, a maradék négy állításra pedig „Teljesen egyetért” választ kell adnia ahhoz, hogy maximális pontszámot kapjon a dimenzióra (azaz a gazdasági növekedés/környezetvédelem kontinuum jobb végére kerüljön).
A következő lista azt dokumentálja, hogy az állításokat miként csoportosították úgy, hogy azok az egyes dimenziókhoz tartozó pontszámokhoz vezessenek. A * csillag jelzi azokat az állításokat (összesen kettőt), amelyek két különböző dimenzióra is hatnak.

KORMÁNYZÁS: REGIONALIZMUS (-) vs. CENTRALIZMUS (+)
A homogénebb regionális fejlődés érdekében a szegényebb szlovákiai régiókat a gazdagabbak költségén kellene támogatni (-)
A régiók és a települések hatáskörét a központi kormányzat költségén kell megerősíteni (-)
* A tanárok fizetése a régiókban az adott régió átlagbérének megfelelően eltérő legyen (-)

HATÓSÁG: LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA (-) vs. AUTORITER (+)
A liberalizmus (amely az egyén szabadságát és jogait, valamint a haladás eszméjét próbálja érvényesíteni) veszélyt jelent Szlovákiára (+)
Szlovákiának olyan vezetőre van szüksége, mint amilyen Magyarországon Orbán Viktor (+)
A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) finanszírozását nagyobb állami ellenőrzés alá kell vonni (+)

KÖRNYEZET: A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ELŐTÉRBE HELYEZÉSE (-) vs. A KÖRNYEZETVÉDELEM ELŐTÉRBE HELYEZÉSE (+)
A belső égésű motorral hajtott új autók gyártásának betiltása 2035 után a helyes lépés (+)
Az éghajlatváltozás elleni küzdelem nagyobb prioritást élvez, mint a nagyobb gazdasági növekedés elérése (+)
A megújuló energiaforrásokat (pl. nap- vagy szélenergia) támogatni kell, még akkor is, ha ez magasabb energiaköltségekkel jár (+)

EURÓPAI UNIÓ: TÖBB NEMZETI AUTONÓMIA (-) vs. TÖBB EURÓPAI INTEGRÁCIÓ (+)
Az Európai Uniós tagság inkább előnyös, mint hátrányos Szlovákia számára (+)
Az Európai Uniónak meg kell büntetnie azokat a tagállamokat, amelyek megsértik a közösen elfogadott szabályokat (+)
Az Európai Uniónak fel kell hagynia a tagállamok egyhangúságának elvével a külpolitikai döntések meghozatalakor (+)

KÜLPOLITIKA: IZOLACIONIZMUS (-) vs. INTERNACIONALIZMUS (+)
A NATO-tagság inkább előnyös, mint hátrányos Szlovákia számára (+)
Szlovákiának fel kellene hagynia az Ukrajnának nyújtott katonai támogatással (-)
Oroszországnak viselnie kell az Ukrajna ellen indított háború pénzügyi következményeit (+)
Az élelmiszer-önellátás Szlovákia számára prioritás kell, hogy legyen (-)
Oroszország az agresszor az ukrajnai háborúban (+)
Ésszerűtlen az a követelés, hogy Szlovákia a GDP 2%-át költse védelemre (-)

Politikai viszonyok
A politikai színtér hasonló feltevéseken alapul, mint a fenti dimenziók, de egy lépéssel továbbmegy. Míg ugyanis a dimenziók öt különálló vetületben ábrázolják a politikai spektrumot, addig a politikai színtér tovább csökkenti a politika összetettségét, és csak két fő dimenziót kínál: egy gazdasági és egy kulturális dimenziót.
Mindkét dimenzió nulla és száz között mozog. Ahhoz, hogy meghatározzuk a jelöltek és a felhasználók pozícióját ebben a kétdimenziós térben, ki kell számolnunk a koordinátáikat az X és Y tengelyen.
Egy politikai párt kiinduló pozíciója egy tengelyen 50% (semleges). A tengelyen elfoglalt helyzete az állítások alapján ugyanannak a képletnek a segítségével kerül kiszámításra, mint a fenti dimenziós értékek esetében. A 0-s polaritású kijelentések nem számítanak bele a színtéren elfoglalt helyzet kiszámításába. Az 1 a tengelyen lévő pozíciót a pozitív, a -1 pedig a negatív oldalra tolja.
A politikai színtér ábrázolása azon a feltételezésen alapul, hogy a legtöbb politikai rendszerben a polgárok és a politikai pártok egyes kérdésekkel kapcsolatos véleménye korlátozott számú kérdésdimenzióban aggregálható. A felhasználónak felkínált grafikus ábrázolásban a pártok (és a felhasználó) pozíciója az egyes tengelyeken az egyes dimenziókhoz tartozó kérdések összes pozíciójának átlaga.
Az ilyen átlagok kiszámítása a két tengely mindegyikén a priorizált megfontolásoktól függ, mind a tekintetben, hogy egy kérdés melyik dimenzióhoz tartozik, mind pedig azt illetően, hogy a dimenzió melyik oldalához tartozik egy adott kérdés pozíciója.
A szlovák politikai tér beállítódásainak struktúrája szerint 16 (az összesen 39 állításból) állítást rendeltünk a két dimenzió mindegyikéhez az alábbi táblázat szerint:

GAZDASÁGI DIMENZIÓ: BAL (-) vs. JOBB (+)
* A tanárok fizetése a régiókban az adott régió átlagbérének megfelelően eltérő legyen (-)
Az ingatlanadót növelni kell a munkaadókra és munkavállalókra kivetett adók csökkentése érdekében (-)
A magasabb béreket kereső embereknek magasabb jövedelemadót kellene fizetniük (-)
A nyugdíjkorhatárnak a várható élettartam növekedésével együtt emelkednie kell (+)
Az egészségügyi ellátórendszerben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az egyén személyes felelősségére (+)
A bankokat és a nagyvállalatokat jobban meg kellene adóztatni (-)
Az egészségbiztosítók nem termelhetnek nyereséget (-)
Az államnak aktív szerepet kell vállalnia az élelmiszerárak szabályozásában (-)
Energiaválságok idején az államnak kell fedeznie a háztartások minden többlet energiaköltségét (-)
Az államnak célzott segítséget kellene nyújtania a jelzáloghiteleik visszafizetésével küzdő embereknek (-)
* A nemek közötti bérszakadék csökkentése Szlovákiában állami beavatkozást igényel (-)

KULTURÁLIS DIMENZIÓ: LIBERÁLIS (-) vs. KONZERVATÍV (+)
* A nemek közötti bérszakadék csökkentése Szlovákiában állami beavatkozást igényel (-)
Az azonos neműek élettársi kapcsolatát legalizálni kellene (-)
A marihuána személyes használatát legalizálni kell (-)
Szlovákiában korlátozni kell az abortuszhoz való jogot (+)
Szlovákiának meg kellene könnyítenie a külföldi munkavállalók behozatalát (-)
Az államnak és az egyháznak el kell különülnie egymástól (-)

Mind a felhasználó, mind a jelöltek helyzete egy kétdimenziós tér pontjaiként jelenik meg a képernyőn. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a megjelenítés nem befolyásolja a „Párt választás” eredményét. Öt olyan állítás is bekerült a programba, amely nem tartozik sem a politikai színtér két dimenziójához, sem az öt dimenzió közül valamelyikhez; ezért ezek hozzájárulnak a párt egyezések százalékos arányának kiszámításához, de nem befolyásolják a megjelenítési módot.

További nyilatkozatok
A választási iránytűbe hat további nyilatkozat került be. Ezeket a kijelentéseket nem rendeltük egyik dimenzióhoz sem, ezért nincsenek pólusaik vagy polaritásuk. Mint ilyenek, hozzájárulnak a felhasználó és a pártok/mozgalmak közötti általános egyetértés kiszámításához, de nem befolyásolják az egydimenziós vagy a politikai spektrumon belüli besorolást. Ezek a következő kijelentések:
Az Ukrajnából érkező menekültek támogatásának mechanizmusait korlátozottabbá kellene tenni
A szlovák büntetőeljárásról szóló törvény 363. cikkét jelentősen korlátozni kellene (a cikk lehetővé teszi a főügyész számára, hogy jogerős határozatot helyezzen hatályon kívül)
Plagizálók ne tölthessenek be közhivatalt
A társadalom megtisztulása szempontjából fontosak a 2020 után indított, korábbi magas rangú tisztségviselőkkel szembeni vizsgálatok és büntetőeljárások
Az államnak aktívabban kellene törekednie a szlovákiai roma lakosság életminőségének javítására

Opció választása

Válasszon egyet a rendelkezésre álló opciók közül