Určenie najbližšej politickej strany/hnutia
Volebný kompas ukazuje presah medzi postojmi strán/hnutí a preferenciami používateľov. Aby sa zjednodušila interpretácia výsledkov, výsledky sú vyjadrené v percentách prekrytia. 0 % znamená, že preferencie politickej strany/hnutia a používateľa sa vôbec neprekrývajú, 100 % znamená, že sa úplne prekrývajú.
Technicky na výpočet prekrytia používame takzvanú „Manhattanskú“ vzdialenosť (označovaná aj ako vzdialenosť „mestských blokov“), ktorá vyjadruje, ako blízko sú od seba príslušné dva body v n-rozmernom priestore.
Jadrom Volebného kompasu je séria krátkych politických alebo s politikou súvisiacich argumentov – výrokov – ku ktorým je možné zaujať stanovisko. Napríklad Volebný kompas ponúka užívateľom zaujať stanovisko k tvrdeniu „Ľudia, ktorí zarábajú vyššie mzdy, by mali mať vyššiu sadzbu dane z príjmu“. Používatelia si môžu vybrať z nasledujúcich kategórií odpovedí: „Úplne súhlasím“, „Skôr súhlasím“, „Ani súhlasím, ani nesúhlasím“, „Skôr nesúhlasím“ a „Úplne nesúhlasím“. Volebný kompas tiež umožňuje používateľom vybrať si možnosť „Nemám názor“.
Na výpočet prekrytia sme najprv transformovali odpovede používateľov na číselné hodnoty pomocou nasledujúceho kľúča:

Úplne nesúhlasím = 0
Skôr nesúhlasím = 25
Ani súhlasím, ani nesúhlasím = 50
Skôr súhlasím = 75
Úplne súhlasím = 100

Rovnaké hodnoty mali aj pozície, ktoré boli pridelené, resp. zaujaté politickými stranami/hnutiami. Následne sme vyrátali vzdialenosť medzi pozíciou každého používateľa a politickou stranou/hnutím pri každom výroku a potom priemerné percento zhody vo všetkých 39 výrokoch.

Výpočet Uni-dimenzií
Každý výrok môže mať určitý vplyv na jednu alebo dve dimenzie. Výsledný efekt je definovaný hodnotami: 1 (kladná polarita), -1 (negatívna polarita). Pozitívna polarita znamená, že iba kladné odpovede (75-100) zvyšujú hodnotu a záporná polarita znamená, že iba záporné odpovede (0-25) zvyšujú výslednú hodnotu. Výroky s polaritou 0 nie sú zahrnuté vo výpočte uni-dimenzie.
Výsledná hodnota všetkých zodpovedaných otázok pre politickú stranu/hnutie alebo používateľa sa môže pohybovať od 0 do 100, kde 100 znamená úplný súhlas.
Napríklad, ak sa päť výrokov týka uni-dimenzie „Životné prostredie“, prvý z nich má pre dimenziu hodnotu polarity -1 a zvyšné štyri majú polaritu 1, používateľ musí na prvý výrok odpovedať „Úplne nesúhlasím“ a „Úplne súhlasím“ na zvyšné štyri výroky. Takto získa maximálne skóre v dimenzii (t. j. umiestni sa na pravý koniec kontinua ekonomického rastu/ochrany životného prostredia).
Nasledujúci zoznam dokumentuje, ako boli výroky zoskupené, aby viedli k výsledkom pre päť uni-dimenzií. Hviezdička * označuje tie výroky (spolu dva), ktoré majú vplyv na dve rozličné uni-dimenzie.

VIACÚROVŇOVÝ SYSTÉM VLÁDNUTIA: VIAC PRÁVOMOCÍ NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI (-) vs. VIAC PRÁVOMOCÍ NA CENTRÁLNEJ ÚROVNI (+)
V záujme rovnomernejšieho regionálneho rozvoja by sa chudobnejším regiónom na Slovensku malo pomôcť na úkor bohatších (-)
Právomoci regiónov a miest/obcí by sa mali posilniť na úkor ústredných orgánov štátnej správy (-)
* Platy učiteľov v krajoch by mali byť rozdielne podľa priemernej mzdy v danom kraji (-)

FORMA VLÁDY: LIBERÁLNA DEMOKRACIA(-) vs. AUTORITÁRSKY REŽIM (+)
Liberalizmus (sústava názorov snažiacich sa presadiť slobodu a práva jednotlivca a myšlienku pokroku) predstavuje ohrozenie pre Slovensko (+)
Slovensko potrebuje lídra podobného Viktorovi Orbánovi v Maďarsku (+)
Financovanie mimovládnych organizácií by malo podliehať väčšej kontrole zo strany štátu (+)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VAČŠÍ DORAZ NA HOSPODÁRSKY RAST (-) vs. VAČŠÍ DORAZ NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (+)
Zákaz výroby nových áut so spaľovacím motorom po roku 2035 je správnym krokom (+)
Riešenie zmeny klímy má vyššiu prioritu ako dosiahnutie vyššieho hospodárskeho rastu (+)
Obnoviteľné zdroje energie (napr. slnečná alebo veterná energia) by sa mali podporovať, aj keby to znamenalo vyššie náklady na energiu (+)

EURÓPSKA ÚNIA: VIAC NÁRODNEJ AUTONÓMIE (-) vs. VIAC EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE (+)
Členstvo v Európskej únii je pre Slovensko viac prospešné ako škodlivé (+)
Európska únia by mala trestať členské štáty, ktoré porušujú spoločne dohodnuté pravidlá (+)
Európska únia by sa mala vzdať zásady jednomyseľnosti členských štátov pri rozhodovaní o zahraničnej politike (+)

ZAHRANIČNÁ POLITIKA: IZOLACIONISTICKÝ (-) vs. INTERNACIONALISTICKÝ (+)
Členstvo v NATO je pre Slovensko viac prospešné ako škodlivé (+)
Slovensko by malo zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine (-)
Rusko by malo niesť finančné následky za rozpútanie vojny na Ukrajine (+)
Potravinová sebestačnosť by mala byť prioritou Slovenska (-)
Rusko je agresorom vo vojne na Ukrajine (+)
Je nerozumné požadovať, aby Slovensko vynakladalo 2 % HDP na obranu (-)

Politické spektrum
Politické spektrum je založené na podobných predpokladoch ako uni-dimenzie, ale ide ešte o krok ďalej. Totiž zatiaľ čo uni-dimenzie reprezentujú politické preferencie v piatich samostatných dimenziách, politické spektrum ďalej znižuje zložitosť politiky a ponúka len dve hlavné dimenzie: ekonomickú a kultúrnu.
Oba tieto rozmery sa pohybujú od nuly do sto. Aby sme mohli určiť kandidátov na pozíciu a používateľov v tomto dvojrozmernom priestore, musíme vypočítať ich príslušné súradnice na osiach X a Y.
Počiatočná pozícia politickej strany na osi je 50 % (neutrálne). Jej poloha na osi sa vypočíta pre všetky výroky pomocou rovnakého vzorca ako uni-dimenzie. Výroky s polaritou 0 nie sú zahrnuté vo výpočte v tzv. landscape; 1 posunie polohu na osi na kladnú stranu a -1 na zápornú stranu.
Reprezentácia politického prostredia je založená na predpoklade, že vo väčšine politických systémov možno názory občanov a politických strán a hnutí na jednotlivé otázky agregovať do obmedzeného počtu dimenzií. V grafickom znázornení ponúkanom používateľovi je pozícia strán (a používateľa) na každej osi priemerom všetkých pozícií v otázkach týkajúcich sa danej dimenzie.
Výpočet takýchto priemerov na každej z dvoch osí závisí od zohľadnenia toho, do ktorej dimenzie výrok patrí, a do ktorej strany dimenzie patrí pozícia k danému výroku.
Podľa štruktúry postojov slovenského politického priestoru sme každej z dvoch dimenzií priradili 16 (z celkového počtu 39 výrokov) podľa nasledujúcej tabuľky:

HOSPODÁRSKA DIMENZIA: ĽAVICA (-) vs. PRAVICA (+)
* Platy učiteľov v krajoch by mali byť rozdielne podľa priemernej mzdy v danom kraji (-)
Daň z nehnuteľností by sa mala zvýšiť s cieľom znížiť zdanenie práce (-)
Ľudia s vyššou mzdou by mali mať vyššiu sadzbu dane z príjmu (-)
Výška veku odchodu do dôchodku by mala rásť s tým, ako stúpa priemerná dĺžka života (+)
V systéme zdravotnej starostlivosti by sa mal klásť väčší dôraz na osobnú zodpovednosť jednotlivca (+)
Zisky bánk a veľkých korporácií by sa mali zdaňovať prísnejšie (-)
Zdravotné poisťovne by nemali vytvárať zisk (-)
Štát by sa mal aktívne podieľať na regulácii cien potravín (-)
V čase energetickej krízy má štát povinnosť vykryť zvýšené náklady na energie všetkým domácnostiam tak, aby nemuseli doplácať nič navyše (-)
Štát by mal adresne pomôcť ľuďom, ktorí majú problém splácať hypotekárne úvery (-)
* Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na Slovensku si vyžaduje zásah štátu (-)

KULTÚRNA DIMENZIA: LIBERÁLNY (-) vs. KONZERVATÍVNY (+)
* Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na Slovensku si vyžaduje zásah štátu (-)
Partnerstvá osôb rovnakého pohlavia by mali byť legalizované (-)
Užívanie marihuany na osobné účely by malo byť dekriminalizované (-)
Potratové práva na Slovensku by sa mali obmedziť (+)
Slovensko by malo uľahčiť príchod zahraničných pracovníkov (-)
Súhlasím s odlukou cirkvi od štátu (-)

Pozícia užívateľa aj pozícia kandidátov sú používateľovi webu prezentované ako body v dvojrozmernom priestore. Upozorňujeme, že táto vizualizácia neovplyvňuje výsledok „Zhody s politickými stranami“. Taktiež bolo zahrnutých päť výrokov, ktoré sa netýkajú žiadnej z dvoch dimenzií politického prostredia alebo žiadnej z piatich dimenzií uni-dimenzií; preto prispievajú k výpočtu percenta zhody strán, ale neovplyvňujú nástroje zobrazenia.

Ďalšie výroky
V rámci volebného kompasu bolo zaradených šesť dodatočných výrokov. Tieto výroky neboli priradené k žiadnej dimenzii, a preto nemajú ani póly a polaritu. Ako také prispievajú k výpočtu celkovej zhody medzi používateľom a stranami/hnutiami, ale nemajú žiaden vplyv na zaradnie v rámci uni-dimenzie alebo politického spektra. Ide o nasledovné výroky:
Mechanizmy podpory pre utečencov z Ukrajiny by mali byť obmedzenejšie
Paragraf 363 Trestného poriadku by mal byť značne obmedzený (paragraf umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie)
Plagiátori nemajú zastávať verejné funkcie
Vyšetrovania a trestné stíhania bývalých vysokých funkcionárov začatých po roku 2020 sú dôležité pre očistu spoločnosti
Štát by sa mal aktívnejšie usilovať o zlepšenie kvality života rómskej populácie na Slovensku
Vláda by mala zvýšiť podporu pre kultúrne a vzdelávacie aktivity v maďarskom jazyku

Vyberte možnosť

Vyberte jednu z dostupných možností