Popis používania
Volebný kompas je verejná a politicky úplne nezávislá stránka profilujúca politické strany a hnutia prístupná na: https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html (anglická verzia), https://euandi2019.eui.eu/survey /en/slovensko2023.html (slovenská verzia) a https://euandi2019.eui.eu/survey/hu/slovensko2023 (maďarská verzia).
Jeho cieľom je poskytnúť službu voličom pre slovenské parlamentné voľby v roku 2023 zlepšením transparentnosti postojov strán.
Európsky univerzitný inštitút (EUI) vo Florencii vyvinul Volebný kompas v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Volebný kompas je online nástroj určený pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o politických profiloch strán a hnutí na Slovensku. Nástroj je založený na 39 výrokoch k otázkam relevantným pre slovenské parlamentné voľby v roku 2023, ktoré pokrývajú široké spektrum aktuálnych politických tém a politických hodnôt na Slovensku.
Používatelia budú požiadaní, aby sa vyjadrili k 39 výrokom. Algoritmus následne porovná ich pozície s pozíciami 11 strán a hnutí kandidujúcich v slovenských voľbách, čím užívateľom poskytne personalizované poradenstvo pri hlasovaní, ktoré ukazuje ich presah s politickou ponukou.
Na konci porovnávacieho cvičenia budú používatelia požiadaní o súhlas s použitím údajov na účely akademického výskumu. Používateľ potom musí dať výslovný súhlas s tým, aby sa tieto údaje použili na účely akademického výskumu. Ak tak urobí, je požiadaný, aby poskytol sociodemografické informácie (pohlavie, vek, vzdelanie) a stranícke preferencie (ktoré strany by volil a ktoré strany by nevolil). Používatelia môžu tiež dobrovoľne uviesť svoju e-mailovú adresu. V prípade, že tak urobia, súhlasia s tým, že budú opätovne kontaktovaní výlučne na účely akademického výskumu a ich e-mailová adresa nebude zdieľaná so žiadnou treťou stranou.
Vlastníkom webových stránok je Európsky univerzitný inštitút vo Florencii
https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html, https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html a https://euandi2019.eui.eu/survey/hu/ slovensko2023. Cieľom EUI je poskytovať správne informácie v čase zverejnenia, ale nezaručuje úplnosť a presnosť, pokiaľ ide o obsah, ani aktuálnosť alebo spoľahlivosť informácií.
Osobné údaje budú zhromažďované a ďalej spracovávané na účely uvedené nižšie. Za príslušné operácie spracovania údajov zodpovedá riaditeľ organizácie Robert Schuman Centre for Advanced Studies, ktorý pôsobí ako správca údajov.
Na tieto operácie sa vzťahujú Zásady ochrany údajov EUI (dostupné pod nasledujúcim odkazom: https://www.eui.eu/About/DataProtection).

Aké osobné údaje zhromažďujeme, na aký účel a akými technickými prostriedkami?
Počas používateľskej relácie na webových stránkach https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html, https://euandi2019.eui.eu/survey/en/slovensko2023.html alebo https://euandi2019.eui .eu/survey/hu/slovensko20233, webový server automaticky uloží informácie o dátume a čase používateľskej relácie. Žiadne ďalšie informácie, napr. použitý typ prehliadača, operačný systém, IP adresa sa vôbec neuloží. Ďalšie informácie o ukladaní informácií nájdete na: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Aplikácia bude uchovávať aj odpovede na 39 politických výrokov. Ak používateľ súhlasí s účasťou na akademickej výskumnej aktivite, bude požiadaný o poskytnutie ďalších informácií o veku, pohlaví, vzdelaní a politických preferenciách strán, pričom tieto údaje budú uložené.
Informácie o prihlasovaní a údaje zhromaždené na akademický výskum sa nikdy neukladajú spoločne. Výsledkom je, že používateľ, ktorý poskytol údaje, ktoré sa zhromažďujú na akademický výskum, nemôže byť identifikovaný, neexistuje žiadne prepojenie medzi používateľom (reláciou) a údajmi zhromaždenými na akademické účely. V prípade, že sa používateľ rozhodne zadať svoju e-mailovú adresu, využije sa pseudoanonymizácia, a to predovšetkým z dôvodu longitudinálnej povahy výskumu. 

Kto má prístup k vašim informáciám a komu sú poskytnuté?
Osobné údaje môžu zhromažďovať iba zložky a súčasti EUI zapojené do tejto činnosti.
Údaje zozbierané pre akademický výskum spracuje akademický tím Volebného kompasu, vrátane Dr. Lorenza Cicchiho (EUI). Prístup k údajom o opätovnej identifikácii majú len hlavní riešitelia a projektový riaditeľ. Údaje o stranách a anonymizované údaje o používateľoch budú po období embarga sprístupnené v otvorenom úložisku údajov na ďalšie analýzy.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše informácie?
Všetky zhromaždené osobné údaje interne spracúvajú iba určení zamestnanci alebo zástupcovia EUI a uchovávajú sa na serveroch, ktoré dodržiavajú bezpečnostné pravidlá a normy EUI. V prípade, že pri aktivite pomáha externý dodávateľ, zozbierané osobné údaje a všetky informácie súvisiace s podujatím sú uložené v počítači externého spracovateľa, ktorý musí dodržiavať rovnaké pravidlá ako ostatní určení zamestnanci a zástupcovia EUI.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?
EUI bude uchovávať osobné údaje len dovtedy, kým je to potrebné na splnenie inštitucionálnych účelov uvedených vyššie v bode 2.

Ako môžete overiť, upraviť alebo odstrániť svoje informácie?
Ak si chcete overiť, ktoré osobné údaje sú uchovávané zodpovedným prevádzkovateľom údajov, alebo ak chcete získať, opraviť alebo vymazať svoje osobné údaje uložené u EUI, kontaktujte správcu údajov na erik.jones@eui.eu. Odpoveď dostanete do 30 pracovných dní od prijatia žiadosti.
Pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžete adresovať na adresu data_protection_officer@eui.eu.

Právo na odvoolanie
Ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov zo strany EUI boli porušené vaše práva podľa rozhodnutia prezidenta EUI 10/2019, máte právo požiadať o preskúmanie podľa článku 27 vyššie uvedeného rozhodnutia.
Takéto žiadosti by sa mali adresovať správcovi údajov:
Riaditeľ Centra Roberta Schumana pre pokročilé štúdie
Európsky univerzitný inštitút
Prof. Erik Jones
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Taliansko
Erik.Jones@eui.eu
Súčasne by ste mali upovedomiť aj data_protection_officer@eui.eu

Vyberte možnosť

Vyberte jednu z dostupných možností