Táto internetová stránka Európskeho univerzitného inštitútu (ďalej len „webová stránka“) pozostáva zo všetkých sekcií a podsekcií hostených na *. doména euandi2019.eu a vzťahuje sa na celú sieť webových služieb poskytovaných EUI. Vstupom na webovú stránku a na materiály a informácie tu zverejnené potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli, prijali a súhlasili s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami.

Prehlásenie
Za obsah a názory autora (autorov) vyjadrené v publikáciách nesú výhradnú zodpovednosť autor (autori) a nezapájajú EUI ako inštitúciu.

Autorské práva a ochranné známky
Všetky texty, softvér, grafika, fotografie, zvuky, videá, informácie, interaktívne prvky a akýkoľvek iný obsah a usporiadanie stránky (ďalej len „Obsah“) sú vo vlastníctve EUI alebo jej poskytovateľov licencií a podliehajú autorským právam, právam na ochranné známky a iným intelektuálnym vlastníckym právam EUI a poskytovateľov licencií EUI. Softvér Volebného kompasu je postavený na platforme euandi2019 vyvinutej pre Európske voľby 2019, ktorá je založená na softvérovom balíku („Societly“) vyvinutom spoločnosťou xUpery Ltd. (so sídlom v Zürichu, Švajčiarsko). Societly je voľne dostupný pod licenciou MIT na GitHub.com. Používateľom sa zakazuje upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, zverejňovať, predávať, licencovať, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah stránky na iné účely, ako sú účely webovej stránky (t. j. poskytovanie informácií o EUI), pokiaľ nie je uvedené inak.

Vylúčenie zodpovednosti
Webová stránka sa neustále vyvíja. EUI vynaložilo maximálne úsilie na zabezpečenie, aby informácie uvedené na webovej stránke boli presné v čase vytvorenia a/alebo úpravy. Všetky informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. EUI výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v nej uvedené. EUI vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby jej IT infraštruktúra bola bez vírusov, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené vírusmi získanými prostredníctvom webovej stránky. Zásadou EUI je reagovať na oznámenia o porušení práv tretích strán, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi, urýchleným odstránením nezákonného obsahu a zrušením účtu tých, ktorí ich opakovane porušujú. Používatelia tejto webovej stránky zbavujú EUI, jej partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov pridružené spoločnosti, poskytovateľov licencií a ich dodávateľov zodpovednosti za akékoľvek nároky alebo záväzky vyplývajúce z používania interaktívnych častí tejto webovej stránky.

Prepojené stránky
Webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky spravované alebo kontrolované inými stranami a EUI nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takejto prepojenej webovej stránky.

Zachytávanie spamu a adries
Automatické alebo manuálne zhromažďovanie e-mailových adries z webovej lokality EUI je prísne zakázané na akékoľvek komerčné použitie, vrátane (okrem iného) ďalšieho predaja alebo na nevyžiadané odosielanie e-mailov.

Slovenský a maďarský preklad tejto časti slúži len na informačné účely; len anglická verzia je právne záväzná.

Vyberte možnosť

Vyberte jednu z dostupných možností