O Volebnom kompase
Volebný kompas je poradná aplikácia pre volebné hlasovanie (Voting Advisory Application), ktorej cieľom je pomôcť občanom informovane sa rozhodnúť v slovenských parlamentných voľbách v roku 2023. Volebný kompas je dostupný v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku a vyzýva používateľov, aby reagovali na 39 politických vyhlásení pokrývajúcich široké spektrum súčasných politických tém a politických hodnôt v slovenskej politike. Volebný kompas, vyvinutý Európskym univerzitným inštitútom vo Florencii a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, poskytuje voličom jasný pohľad na slovenskú volebnú kampaň a pozície strán v nej. Vďaka silnému vedeckému zázemiu je nástroj zaujímavý nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre akademikov, odborníkov a tvorcov politík. Je dôležité poznamenať, že tento nástroj je politicky neutrálny. Volebný kompas je vyvinutý akademikmi pre širšiu verejnosť –nemá za cieľ zvýhodňovať žiadnu politickú stranu či kandidáta. Je potrebné poznamenať, že Volebný kompas môže využívať úplne zadarmo akákoľvek osoba, organizácia alebo inštitúcia, ktorá má o to záujem. Kód softvéru Volebného kompasu vychádza z predchádzajúcej VAA vytvorenej pre európske voľby v roku 2019, euandi2019, pôvodne vyvinutého spoločnosťou xUpery Ltd. so sídlom v Zürichu (Švajčiarsko) pod názvom „Societly“. Societly je funkčný softvér VAA, ktorý je k dispozícii zadarmo na základe licencie MIT na www.GitHub.com.

Ako to funguje?
Volebný kompas predstavuje pre voličov nástroj, ktorý im umožňuje získať jasný pohľad na slovenskú politickú scénu a na svoje miesto v nej. Tá je vymedzená politikou strán a hnutí, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov v slovenských parlamentných voľbách v roku 2023. Volebný kompas poskytuje používateľom politický profil na základe ich odpovedí na zoznam 39 politických výrokov. Používatelia môžu reagovať na každý problémový výrok vyjadrením miery súhlasu na štandardnej päťbodovej škále od "úplne súhlasím" po "úplne nesúhlasím" plus možnosť "nemám názor". Politický profil používateľa je potom možné preskúmať vo vzťahu k 11 vybraným slovenským stranám.

Výber výrokov
Je samozrejmé, že kvalita Volebného kompasu závisí predovšetkým od výrokov, ktoré sme vybrali. Nie je to jednoduchá úloha a tím Volebného kompasu nad ňou strávil pomerne veľa času. Naším prvým kritériom bolo vyhľadať výroky, ktoré sú politicky relevantné. To, či má niekto radšej Wagnera ako Verdiho, sa nemôže stať vhodným výrokom. Avšak to, či by sa mala znížiť daň z pridanej hodnoty na potraviny, je výborným výrokom, ktorý je možné zaradiť: je to tak preto, lebo strany a hnutia kandidujúce v kampani zaujímajú voči tejto otázke veľmi odlišné postoje. A práve to sme hľadali: výroky, v ktorých sa strany nezhodujú. Okrem toho sme chceli čo najširšie pokryť otázky, dôležité v slovenskej volebnej kampani. Na tento účel tím politológov, ktorí pracovali na kódovaní straníckych postojov, navrhol niekoľko relevantných výrokov. Niektoré výroky sú priamo prevzaté z tradičných sociologicko-politologických dotazníkov, čo nám umožnilo overiť/porovnať naše údaje s inými zdrojmi. Snažili sme sa tiež opätovne použiť výroky z predchádzajúcich vydaní medzinárodných VAA, ako napríklad EU Profiler (voľby do EP 2009), euandi (voľby do EP 2014 a 2019) a ďalších národných (Nemecko 2021, Francúzsko a Taliansko 2022, Estónsko 2023). Nakoniec bolo vybraných 39 výrokov, ku ktorým boli priradené postoje všetkých 11 strán.

Výber politických strán a hnutí
Rozhodovanie o tom, ktoré politické strany a hnutia sa dostanú do výberu, nie je ľahkou úlohou. Náš výber bol stanovený na základe sledovania šesťmesačného obdobia od januára 2023 do júla 2023. Ak počas tohto obdobia strana/hnutie získala 3 alebo viac percent v ktoromkoľvek prieskume verejnej mienky realizovanom agentúrou, ktorá je členom Slovenskej asociácie výskumných agentúr, tak táto strana/hnutie bola zaradená do kompasu. Hranica 3 % sa nachádza pod hranicou 5 %, ktorá je potrebná na vstup do slovenského parlamentu. Naše kritérium je zámerne inkluzívnejšie, aby zahŕňalo aj strany/hnutia, ktorých preferencie sa v danom období pohybovali pod úrovňou 5%. Navyše, úroveň 3 % korešponduje so zákonom, ktorý poskytuje osobitný finančný príspevok pre strany a hnutia, ktoré dosiahnu takýto a vyšší výsledok v celoštátnych voľbách. Z kapacitných dôvodov, žiaľ, nie je možné do Volebného kompasu zahrnúť úplne všetky kandidujúce strany a hnutia.

Kódovanie politických strán a hnutí
Pozície politických strán a hnutí kandidujúcich v slovenských parlamentných voľbách v roku 2023 a spĺňajúcich stanovené kritérium, umiestňovali „kóderi“ Volebného kompasu (členovia tímu starajúci sa o umiestnenie strany) výrok po výroku, pričom každý výrok bol kódovaný dvoma na sebe nezávislými kódermi. Naši kóderi museli presne špecifikovať, akú dokumentáciu použili na určenie straníckej pozície k výroku. Podľa metodiky Volebného kompasu sa opierali o množstvo zdrojov hierarchicky usporiadaných – na vrchu bol aktuálny volebný program strany. V prípadoch, keď strana/hnutie nezverejnila žiaden program, výskumníci sa odvolávali na manifesty strán, oficiálne webové stránky strán, vyhlásenia v médiách a iné sekundárne zdroje. Takisto aj samotné kandidujúce strany a hnutia mali možnosť sa zúčastniť procesu umiestňovania a poskytnúť svoje vlastné stanoviská k výrokom. Ak sa nenašlo verejné vyjadrenie, ale politický subjekt chcel k vyhláseniu zaujať stanovisko, predstavitelia tohto subjektu podali krátke vysvetlenie tímu Volebného kompasu na zdôvodnenie svojho stanoviska. Finálne zdroje sú viditeľné aj pre používateľov Volebného kompasu. Tu je zoradený zoznam hlavných kategórií zdrojov:

• Aktuálny (2023) program parlamentných volieb;
• Program strany
• Ostatná programová a oficiálna dokumentácia strany;
• Rozhovory, tlačové správy a komunikácia na sociálnych sieťach od lídrov strany alebo iných popredných kandidátov;
• Staršie volebné programy;
• Iné zdroje.

S cieľom zabezpečiť čo možno najvyššiu úroveň spoľahlivosti boli výsledky na sebe nezávislého kódovania podrobené i viacerým štatistickým testom vnútornej konzistencie, pričom hlavní riešitelia následne vykonali i dodatočné kontroly pred dokončením procesu určovania pozície strany. Ak sa vyskytli nezrovnalosti, konečnú pozíciu strany určili hlavní riešitelia po dohode s kódermi, so zreteľom na nestrannosť a nezávislosť. Informácie na základe ktorých sa určovali pozície strán k jednotlivým výrokom sú aktuálne v čase kódovania.

Použitie dát
Primárnym cieľom projektu je poskytnúť používateľom webovú stránku, kde sa slovenskí voliči (alebo ktokoľvek, kto sa zaujíma o slovenskú politiku) môžu súčasne dozvedieť nie len o pozíciách strán a hnutí v slovenskej politike, ale aj o tej vlastnej. Tak, ako pri každej VAA, aj tu sa tvorcovia Volebného kompasu zameriavajú predovšetkým na to, aby pomohli voličom urobiť informované rozhodnutie. Zároveň, a na rozdiel od väčšiny VAA, je deklarovaným cieľom Volebného kompasu poskytnúť vedcom i bohatý zdroj akademicky cenných dát. Výsledkom kódovania postojov slovenských politických strán a hnutí k 39 otázkam by mal byť rozsiahly dataset o obsahových politických preferenciách Slovákov ako aj o stranách a hnutiach. Anonymizovaný súbor údajov vrátane podporného materiálu a dokumentácie o kódovaní bude potom voľne dostupný vedcom ako aj širokej verejnosti. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi nájdete v príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov na tejto stránke.

Mediálny partner
Mediálnym partnerom Volebného kompasu je DenníkN, popredný slovenský denník a online spravodajský portál.

Tím Volebného kompasu
Lorenzo Cicchi (projektový riaditeľ)
Kamila Borseková (hlavný riešiteľ)
Kevin Deegan-Krause (hlavný riešiteľ)
Jozef Michal Mintal (hlavný riešiteľ)
Róbert Vancel (národný koordinátor)
Vladimír Müller (národný kóder)
Patrícia Šimková (národný kóder)
Alexander H. Trechsel (člen poradného výboru)
Diego Garzia (člen poradného výboru)
Lorenzo Corsani (technický koordinátor)
Joanna Wielgo (finančná a administratívna koordinátorka)
Martina Popova (mediálna koordinátorka)
Simone Ottaviano (technická podpora)
Stefano Brocchi (technická podpora)
Roberta Igliozzi (technická podpora)

Kontakt: vaa@eui.eu

Volebný kompas 2023 je spoločným projektom Európskeho Univerzitného Inštitútu a Inštitútu pre demokraciu na Univerzite Mateja Bela. Tento projekt je realizovaný v rámci projektu euandi koordinovaného na Európskom Univerzitnom Inštitúte a Horizont Európa projektu BRRIDGE koordinovaného na Inštitúte pre Demokraciu na UMB.

Financovanie
Tento projekt bol finančne podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa na základe grantovej zmluvy č. 101079219

Vyberte možnosť

Vyberte jednu z dostupných možností